güggigässler.ch

Unser Repertoire an der Fasnacht 2023:

  • Livin’ on a Prayer 
  • Angels
  • Häbs guet
  • Partyplanet
  • Heicho
  • Drag me down
  • Leave a light on
  • Stranger like me
  • Hie u jetzt
  • Schrei nach Liebe